ชื่อ รหัสผ่าน | ลืมรหัสผ่าน
ตราสัญลักษณ์๘๐พรรษา
ตราสัญลักษณ์๖๐พรรษา
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· อัลบั้มภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
·-----
· KMC
· เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
· E - news
· ชมรมครูดี
· แบบสอบถามกลุ่มอำนวยการ
· ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
· สำนักงานลูกเสือ สพป.นม.2
·คุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.นม.2
ฉลองพุธทชยันตี ๒๖๐๐ ปี
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต ๒ - News

กำหนดการศึกษาดูงานนครนายก วันที่ 30 กันยายน 2554 - 1 ตุลาคม 2554

นโยบายและแผน

        ตารางการสัมมนาศึกษาดูงาน
โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้สู่การยกระดับคุณภาพงาน
        วันที่   30  กันยายน  2554  ถึง 1  ตุลาคม  2554 
    ณ.โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก
        ...................................................................
วันศุกร์ที่  30  กันยายน  2554
เวลา  05.00  น. – 06.00  น.      ผู้เข้าสัมมนา รายงานตัว
เวลา  06.00  น. – 09 .30  น.                เดินทางไป จังหวัด นครนายก
เวลา  09.30  น. – 12.00  น.     ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศึกษา สพป.นครนายก
                                                 -โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม (การเรียนการสอนด้วย Tablet)
            -โรงเรียนวัดพราหมณี (พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
                    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
เวลา  13.30  น. – 15.00  น.                เปิดสัมมนา และบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการศึกษา สำนักงาน 
                                                           เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
            (โดย ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2)
เวลา  15.00  น. – 16.00  น.    บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
            (โดย ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะ)
เวลา  16.00  น. – 17.30  น.     นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.
            (โดย นายนิติธร  ทองภูบาล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
            นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2)     
เวลา  17.30  น. – 20.30  น.    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันเสาร์ที่  1   ตุลาคม   2554
เวลา  08.30  น. – 10.30  น.          ความคาดหวัง/การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 3 องค์คณะ 
            (โดยองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ)
เวลา  10.30  น. – 12.00  น.    สรุป อภิปราย ซักถาม ข้อเสนอแนะ 
เวลา  13.00  น. -  16.30  น.    ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา  16.30  น. – 17.00  น.    ปิดการสัมมนาศึกษาดูงาน
เวลา  17.00  น. – 22.00  น.         เดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมา
.................................................................................
หมายเหตุ    1.   05.00 น. รถออกจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2 (รถออกจากจักราช ไม่เกิน 05.15 ติดต่อ สรายุทธ กล้าไพรี 08-62484289)
    2.   06.00  น. รถออกจากบริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   (หน้าพระบรมรูปทรงม้า)
    3.   ตารางการสัมมนาศึกษาดูงานนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

   

piyapong September 28 2011 10:08:56 · Print News item
ผู้ปิดทองหลังพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ ปี ๒๕๕๔
e-filing
รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน


http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
สพป.นม.๒ บน Youtube
สถานีประชาชน ๑
สถานีประชาชน ๒
การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์อื่น ๆ
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

· สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8
เพื่อนบ้าน
·สพป.นม.1
·สพป.นม.3
·สพป.นม.4
·สพป.นม.5
·สพป.นม.6
·สพป.นม.7
·สพม.31
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 12
· สมาชิกใหม่: SuperAdmin